Kråkeryd
  

På bergkrönet högt över Vätterns blå vatten kan du njuta av såväl storslagen utsikt som klippängarnas blomsterprakt. På kanten av en landskapsdanande geologisk formation finns en artrik flora med exklusiva inslag. Vid Kråkeryd höjer sig klippkanten 60 meter över Vättern.

Den förkastning som bildar Vätterns östra strand har uppkommit genom rörelser i berggrunden vid flera tillfällen för mellan 600 och 200 miljoner år sedan. Oändligt avlägsna händelser men fortfarande så påtagliga. De svårtillgängliga branterna står i skarp kontrast till odlingslandskapet ovanför. Den mjukt böljande utlöparen av Östgötaslätten har under lång tid använts som jordbruksmark. Den bergiga marken har utnyttjats till bete där så varit möjligt. Krönet av branten inom reservatet betas till stor del fortfarande. Tack vare att marken varit öppen och betad under lång tid och heller inte gödslats, är floran mycket artrik. Mandelblom, brudbröd, jungfrulin, gullviva och ängshavre är några vanliga växter i den övervägande torra betesmarken. Torrängarna vid Kråkeryd är artrikare än vad som är vanligt på urberg. Det beror på att inlandsisen fört med sig kalk från Östgötaslätten. Här växer därför en rad kalkgynnade växter, bl a axveronika, blodnäva, färgmåra, grusbräcka och fältmalört. På de solbelysta klippängarna i branten finns också guldmossa och den sällsynta drakblomman. Bland enbuskar och nypon trivs grönfink, hämpling och törnsångare. Korpar och fiskgjuse ses ofta utanför branten. Lokalklimatet är en förklaring till Vätternstrandens rika natur. Närheten till Vättern, som sällan blir isbelagd på vintern, och den starka solinstrålningen i västbranten gör att klimatet överlag är mycket milt. Här finns därför många värmegynnade arter som t ex murgröna, större tornsnäcka och hasselsnok. Som en del av arbetet med att vårda de natur- och kulturvärden som finns i reservatet odlas gammaldags sorter av olika grödor på en så kallad allmogeåker. Här finns växter som förr ansågs som ogräs och i dag nästan försvunnit i det svenska odlingslandskapet, t ex klätt, råglosta, dårrepe, riddarsporre, lindådra och linsnärja.

 

Tillgänglighet för rörelsehindrade:

På lite kuperade men fina grusvägar kan man i rullstol uppleva stora delar av reservatet. Över en något svårforcerad färist genom staketet är det möjligt att komma en bit in i den vackra hagmarken på bergkrönet och få en fin utsikt över Vättern. Medhjälpare rekommenderas.

Kråkeryd

utsikt över Vättern och Omberg

  Fakta

Storlek: ca 33 ha
Ägare: i statlig och privat ägo
Läge: vid Vättern, N Ödeshög
Naturtyp: kalktorräng, branter, strand
Förvaltare:
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping
tel: 013-196000 (vxl)  Dokument
Skötselplan (PDF)
Rörelsehindrad i naturen (pdf)